Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwane dalej: RODO informujemy, Iż

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Firma Turystyczno Gastronomiczna AGAT B.Lisowski,I.Kurek s.c. 76-156 bki ul.Dąbkowicka 4

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny lub mailowy:

biuro.apenawczasy@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Firma Turystyczno Gastronomiczna AGAT B.Lisowski,I.Kurek s.c. 76-156 Dąbki ul. Dąbkowicka 4

3. W przypadku zawierania Przez Państwa umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych skutkować będzie niemożliwością podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. Podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, a w konsekwencji zawarcia umowy i jej wykonania-podstawa przetwarzania danych osobowych:art. 6 ust. 1 pkt b RODO

b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze-podstawa przetwarzania danych osobowych:art. 6 ust. 1 pkt. C RODO

c. Zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz w celu marketingu bezpośredniego-podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 pkt f RODO

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, podczas wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat,który może zostać odpowiednio przedłużony o okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Państwa dane osobowe Administrator powierza do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stale współpracuje.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane, a Administrator nie powierza ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. W stosunku do danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych

b. żądania sprostowania danych osobowych

c. żądania usunięcia danych osobowych

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f. żądania przenoszenia danych osobowych

10. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.Sławki 2, 00-193 Warszawa)